1401\06\16 15:03:06


آغاز پروژه اشتغالزایی ویژه بانوان سرپرست خانوار

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از آغاز پروژه اشتغالزایی ویژه بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی با همکاری بنیاد برکت ستاد فرمان اجرایی حضرت امام خمینی(ره) خبر داد.

محمد نصیری معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از آغاز پروژه اشتغالزایی ویژه بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی با همکاری بنیاد برکت ستاد فرمان اجرایی حضرت امام خمینی (ره) با هدف با هدف هم افزایی و همکاری در اجرای برنامه‌های مشترک با تاکید بر برنامه‌های ایجاد شغل و تثبیت، خبر داد. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: در قالب این پروژه، ایجاد مشاغل مختلف اعم از کسب و کارهای خانگی و خرد، کارگاهی یا گروهی با هدف هم‌افزایی و همکاری در اجرای برنامه‌های مشترک با تاکید بر برنامه‌های ایجاد شغل و تثبیت آن با اولویت رسته‌های کسب‌وکار مطالعه شده و اولویت‌دار، شناسایی رسته‌های منتخب اولویت‌دار با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و ظرفیت اشتغال زائی و غیره در دستور کار ویژه دو دستگاه قرار گرفت.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     اشتغال‌زایی     زنان سرپرست خانوار     بهزیستی