مهران محمدی امین

در صورت فوت کردن زن، شوهر وی مکلف است در صورت درخواست، مهریه یا صداق را به ورثه زوجه متوفی مانند فرزندان یا والدین وی پرداخت کند.

1401\07\07 00:29:27


آیا می‌توان مهریه زن فوت شده را گرفت؟

در صورت فوت کردن زن، شوهر وی مکلف است در صورت درخواست، مهریه یا صداق را به ورثه زوجه متوفی مانند فرزندان یا والدین وی پرداخت کند.

 

IMG_20220920_003804_000

IMG_20220920_003818_080

IMG_20220920_003831_753

 

.

.


بازنشر از : منبع: خبر فوری