1401\06\07 18:38:51


استفاده از اراضی مسعودیه و رضویه در منطقه ۱۵ برای تولید مسکن

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران از امکان سنجی برای بازآفرینی و استفاده از ظرفیت اراضی مسعودیه و رضویه در این منطقه برای تحقق مفاد قانون جهش تولید مسکن خبر داد.

مهدی هدایت با اشاره به الحاق اراضی موسوم به مسعودیه به مساحت ۷۰ هکتار و رضویه به مساحت ۶۰ هکتار به محدوده شهری، گفت: بر اساس توافقات انجام شده با شهرداری منطقه ۱۵، مقرر شد سازمان نوسازی شهر تهران نسبت به تهیه طرح الحاقی برای بازآفرینی اراضی مذکور و ایجاد ظرفیت‌های لازم برای تأمین مسکن در راستای اجرا شدن مفاد قانون جهش تولید مسکن و اهداف و مأموریت‌های قرارگاه جهادی تأمین مسکن پایتخت اقدام کند. سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران در این نشست با اشاره به وضعیت ناپایدار و ناایمن شهرک گل‌ها در منطقه ۱۵ گفت: سازمان نوسازی شهر تهران با استفاده از ظرفیت دفاتر توسعه محلی، طرح بازآفرینی این شهرک را تهیه خواهد کرد و اقدامات لازم را به منظور تسهیلگری برای جلب مشارکت ساکنان و مالکان شهرک مذکور انجام می‌دهد. تعیین تکلیف بحث ایمنی و آتش نشانی مجتمع مسکونی امام رضا (ع)، پیگیری رفع معارضین گذرهای واسعی، صادقی و عاشقی‌ها و پروژه D۳، تهیه طرح توجیهی برای افزایش طبقات پروژه D۳و … از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد و مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     سازمان نوسازی شهر تهران     شهرداری تهران     قانون جهش تولید مسکن