مهران محمدی امین

1401\11\09 13:51:52


جایگزینی برای شورایاران ایجاد نشده است

عضو شورای شهر تهران گفت: شورایاران رابطی بین مردم و شورا بودند و اکنون هیچ فضای جایگزینی برای این ارتباط ایجاد نشده است.

احمد صادقی در یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه ستاد هماهنگی مشارکت های محلی، اظهار کرد: شورایاران رابطی بین مردم و شورا بودند و حال هیچ فضای جایگزینی برای این ارتباط ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت بر عهده شورا قرار گرفته که رویکرد اجتماعی و مشارکتی پیگیری شود، خاطرنشان کرد: طرح «من شهردارم» نیز در همین راستا اجرایی شده است اما علاوه بر این ضروری است که فضای بیشتری برای مشارکت اجتماعی ایجاد شود. صادقی تأکید کرد: سیاست گذاری و تعیین جهت گیری مدیریت محلات شهر تهران، انتخاب ناظران شورا در هریک از محلات و ایجاد ساختار جایگزین مدیریت محله و برقراری ارتباط ساختارمند بین مردم و مدیریت شهری ضروری است و باید موضوع تا زمان ارائه گزارش به مردم پیگیری شود تا بهتر و بیشتر از ظرفیت مردم به نفع آنها استفاده کرد.. .


بازنشر از : مهر

احمد صادقی

شورای شهر تهران

عضو شورای شهر تهران