1401\11\01 17:40:30


در مواجهه کودکان با حوادث اخیر چه باید کرد؟

دکتر سجاد کریمان مجد/ عضو انجمن مشاوران ایران

در تعامل با کودک همانطور که نسبت به کارکردن و کسب درآمد آنها مخالف هستیم باید به این نکته توجه کنیم که اطلاع پیدا کردن کودکان از اخبار و آمار که مرتبط با بزرگسالان است، کار نادرستی است.

637cd8ddb7bf7_39598553


بازنشر از : منبع: خبر فوری