سفیر فدراسیون روسیه در ایران گفت: برای ایران این سهمیه بورسیه های دولتی تا سه برابر افزایش یافته است و از ١٠٠ به ٣٠٠ بورسیه رسید.

1401\12\27 12:40:07


سهمیه تحصیل رایگان دانشجویان ایران در روسیه 3 برابر شد

سفیر فدراسیون روسیه در ایران گفت: برای ایران این سهمیه بورسیه های دولتی تا سه برابر افزایش یافته است و از ١٠٠ به ٣٠٠ بورسیه رسید.

به گزارش اسپوتنیک، الکسی ددوف گفت: همکاری در حوزه آموزشی بین ما و ایران کاملاً پویا و در حال توسعه است.

در حال حاضر حدود ۶۰۰۰ دانشجوی ایرانی در روسیه مشغول به تحصیل هستند.

و در سال ٢٠٢٢ سهمیه بورسیه های دولتی را افزایش دادیم - این حق دریافت آموزش رایگان در روسیه است.

او ادامه داد: برای ایران این سهمیه تا سه برابر افزایش یافته است و از ١٠٠ به ٣٠٠ بورسیه رسید.


بازنشر از : منبع: شرق

سفیر فدراسیون روسیه در ایران گفت: برای ایران این سهمیه بورسیه های دولتی تا سه برابر افزایش یافته است و از ١٠٠ به ٣٠٠ بورسیه رسید.


تولید کارتن و سفارش کارتن