مهران محمدی امین

خراسان رضوی مشهد محمود امانی بنی فرودگاه مشهد مشهد ـ مدیرکل فرودگاه‌های خراسان ر

1401\06\07 18:43:53


پروازهای فرودگاه مشهد ۱۴ درصد افزایش داشته است

مشهد ـ مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: پروازهای فرودگاه مشهد نسبت به مدت زمان مشابه درسال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.

محمود امانی‌بنی ما درباره میزان جابه‌جایی مسافران فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد در تیر ماه سال جاری اظهار کرد: پروازهای فرودگاه مشهد نسبت به مدت زمان مشابه درسال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.

از آنجایی که افزایش پرواز با اعزام و پذیرش مسافر رابطه مستقیم داشته و محدودیت‌های ۶۰ درصدی ظرفیت پذیرش پروازها نیز نسبت به زمان مشابه لغو شده، جابه‌جایی مسافران نیز ۶۰ درصد افزایش داشته است. مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: ورود گردشگران خارجی به فرودگاه مشهد در تیر ماه نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. وی در خصوص وضعیت تغییر پروازها و جابه‌جایی گردشگران خارجی گفت: در مجموع ۱۱۸۹ پرواز خارجی در تیر ماه نشست و برخاست داشته که نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته ۱۹۷ درصد رشد داشته است.

همچنین با جابه‌جایی ۱۷۳ هزار و ۶۱۹ گردشگر خارجی در فرودگاه مشهد رشد ۳۰۰ درصدی جابه‌جایی گردشگران خارجی در این فرودگاه نسبت به تیر ماه سال گذشته به ثبت رسیده است. امانی بنی ادامه داد: میزان تعداد پروازهای داخلی انجام شده در تیر ماه سال جاری نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است، اما با جابه‌جایی ۵۷۵ هزار و ۹۱۳ مسافر داخلی رشد ۳۵ درصد جابه‌جایی مسافران داخلی در این فرودگاه نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته به ثبت رسیده است. مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: نشست و برخاست‌های پروازهای داخلی در تیر ماه نسبت به خرداد ماه ۷ درصد، جابه‌جایی مسافران داخلی ۳۴ درصد، نشست و برخاست پروازهای خارجی ۳ درصد و جابه‌جایی گردشگری خارجی نیز ۳۵ درصد افزایش داشته است.

در مجموع تمامی پروازهای فرودگاه مشهد در تیر ماه سال جاری نسبت به خرداد ماه ۱۴۰۱ حدود ۱۲ درصد و جابه‌جایی تمامی مسافران نیز ۹ درصد رشد داشته است.. .


بازنشر از : مهر

خراسان رضوی

مشهد

محمود امانی بنی

فرودگاه مشهد


تصویر فروش اینترنتی لباس بچه