1401\06\30 15:00:08


آخرین وضعیت اجرای کالابرگ الکترونیکی از زبان وزیر اقتصاد

آخرین خبر/احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی درباره اجرای کالا برگ الکترونیکی گفت: نتیجه اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در شهریور ماه در ستاد هماهنگی دولت بررسی شد و وزارت رفاه توضیحاتی را دادند و درخواست وزارت رفاه این است که یک مرحله آزمایشی دیگر انجام شود تا وقتی در سطح کشور اجرا می شود مثل برخی اعتراضات در اردیبهشت و خرداد که نسبت به یارانه ها انجام شد را شاهد نباشیم، پس باید منتظر باشیم تا اجرای آزمایشی این مساله انجام شود. تخمینی برای زمان اجرای کالابرگ الکترونیک نداریم.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی درباره اجرای کالا برگ الکترونیکی گفت: نتیجه اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در شهریور ماه در ستاد هماهنگی دولت بررسی شد و وزارت رفاه توضیحاتی را دادند و درخواست وزارت رفاه این است که یک مرحله آزمایشی دیگر انجام شود تا وقتی در سطح کشور اجرا می شود مثل برخی اعتراضات در اردیبهشت و خرداد که نسبت به یارانه ها انجام شد را شاهد نباشیم، پس باید منتظر باشیم تا اجرای آزمایشی این مساله انجام شود. تخمینی برای زمان اجرای کالابرگ الکترونیک نداریم.


بازنشر از : آخرین خبر

آخرین خبر/احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی درباره اجرای کالا برگ الکترونیکی گفت: نتیجه اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در شهریور ماه در ستاد هماهنگی دولت بررسی شد و وزارت رفاه توضیحاتی را دادند و درخواست وزارت رفاه این است که یک مرحله آزمایشی دیگر انجام شود تا وقتی در سطح کشور اجرا می شود مثل برخی اعتراضات در اردیبهشت و خرداد که نسبت به یارانه ها انجام شد را شاهد نباشیم، پس باید منتظر باشیم تا اجرای آزمایشی این مساله انجام شود. تخمینی برای زمان اجرای کالابرگ الکترونیک نداریم.