آرای بودار شورای رقابت اکو ایران/ بررسی روند رای گیری در شورای رقابت نشان می دهد اعضای شورای رقابت در این مسیر با چالش هایی روبرو هستند. فرشاد فاطمی عضو پیشین شورای رقابت به این

1401\11\09 19:02:16


آرای بودار شورای رقابت

اکو ایران/ بررسی روند رای گیری در شورای رقابت نشان می دهد اعضای شورای رقابت در این مسیر با چالش هایی روبرو هستند. فرشاد فاطمی عضو پیشین شورای رقابت به این چالش ها اشاره کرده و آنها را توضیح می دهد.

بررسی روند رای گیری در شورای رقابت نشان می دهد اعضای شورای رقابت در این مسیر با چالش هایی روبرو هستند.

فرشاد فاطمی عضو پیشین شورای رقابت به این چالش ها اشاره کرده و آنها را توضیح می دهد.


بازنشر از : آخرین خبر

اکو ایران/ بررسی روند رای گیری در شورای رقابت نشان می دهد اعضای شورای رقابت در این مسیر با چالش هایی روبرو هستند. فرشاد فاطمی عضو پیشین شورای رقابت به این چالش ها اشاره کرده و آنها را توضیح می دهد.


برق و روشنایی لاله زار