1401\08\30 17:52:10


افسانه‌های دستفروشی

اکو ایران/ یک پژوهشگر حوزه مطالعات شهری معتقد است، در تمام این سالها انگاره‌های اشتباهی درباره دستفروشان شکل گرفته است، به طور مثال بعضی معتقدند که دستفروشان از سوی صاحبان مغازه‌ها به کار گمارده می‌شوند. میلاد محبی درباره چرایی و نحوه شکل گیری این انگاره‌ها توضیحاتی می‌دهد و او آن‌ها را افسانه‌هایی برای دستفروشان می‌خواند.

یک پژوهشگر حوزه مطالعات شهری معتقد است، در تمام این سالها انگاره‌های اشتباهی درباره دستفروشان شکل گرفته است، به طور مثال بعضی معتقدند که دستفروشان از سوی صاحبان مغازه‌ها به کار گمارده می‌شوند.میلاد محبی درباره چرایی و نحوه شکل گیری این انگاره‌ها توضیحاتی می‌دهد و او آن‌ها را افسانه‌هایی برای دستفروشان می‌خواند.
بازنشر از : آخرین خبر