1401\06\16 16:43:01


افشاگری درباره دستگاه های دولتی که برای اعطای زمین به طرح ملی مسکن، مقاومت می کنند!

باشگاه خبرنگاران/ افشاگری درباره دستگاه های دولتی که برای اعطای زمین به طرح ملی مسکن، مقاومت می کنند!"بلوردی" عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، تلویحا دستگاه هایی که کمتر از زمین هایشان برای طرح ملی مسکن اعطا کرده اند را اعلام کرد. .

افشاگری درباره دستگاه های دولتی که برای اعطای زمین به طرح ملی مسکن، مقاومت می کنند!"بلوردی" عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، تلویحا دستگاه هایی که کمتر از زمین هایشان برای طرح ملی مسکن اعطا کرده اند را اعلام کرد.
بازنشر از : آخرین خبر