مهران محمدی امین

1402\10\12 16:33:04


انتقاد رئیس صنایع تولیدکنندگان سموم از اختصاص ارز ۲۸۵۰۰ برای سمومی که نمونه داخلی دارد

نوداقتصادی/ مسعود گیل آبادی، رئیس انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم گفت: در ۱۴ ماه گذشته سه مدیر در سازمان حفظ نباتات عوض کردند. با هر مدیری توافق می‌کنیم، عوض می شود.

نوداقتصادی/ مسعود گیل آبادی، رئیس انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم گفت: در ۱۴ ماه گذشته سه مدیر در سازمان حفظ نباتات عوض کردند.

با هر مدیری توافق می‌کنیم، عوض می شود. ارز ۲۸۵۰۰ را برای سمومی که نمونه داخلی دارد حذف کنید.. .


بازنشر از : آخرین خبر