1401\06\07 18:12:16


بانک مرکزی: نرخ تورم از ۵۹.۳ درصد به ۴۰.۱ درصد کاهش یافت

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بر اساس محاسبات انجام شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود اما در یک سال اخیر روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم در پایان مرداد ماه امسال به ۴۰.۱ درصد کاهش یافته است.

- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیمان قربانی با اشاره به انتشار آمار نرخ تورم از سال 1315 توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تاکنون، اظهارداشت: بانک مرکزی همواره براساس اصول علمی و فنی آمار نرخ تورم را تهیه می کند.
وی افزود: براساس محاسبات انجام شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه 1400 به رقم 59.3 درصد رسیده بود اما در یک سال اخیر روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم در پایان مرداد ماه امسال به 40.1 درصد کاهش یافته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت کاهش نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه است چراکه بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها نرخ تورم ماهانه به بیش از 10 درصد رسیده بود اما تورم ماهانه تیر ماه 4.3 درصد و تورم ماهانه مرداد ماه به حدود 2 درصد رسیده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه که در ماههای اخیر صعودی شده بود در مرداد ماه مجددا نزولی شده به طوری که تورم نقطه به نقطه مرداد ماه 0.6 درصد کمتر از تیر ماه شده است.

بازنشر از : تسنیم