مهران محمدی امین

1401\10\14 01:40:16


بدهکارترین کشورهای خاورمیانه اعلام شدند

لیست کشورهای بدهکار سال ۲۰۲۲ اعلام شد. ایران در این میان چه رتبه‌ای دارد؟

بدهکارترین کشورهای خاورمیانه در ۲۰۲۲ معرفی شدند.

در گزارش سالانه بانـک جهانـی در جمع کشورهای خاورمیانه، بدهی خارجی سه کشور «مصر»، «ایران» و «ترکیه» بـه میـزان قابـل توجهـی افزایـش داشته است.

افزایش بدهی خارجی ایران، ترکیه و مصر در سال ۲۰۲۲

رکورد اقتصادی و فشارهای اقتصادی در سال ۲۰۲۲، فشــار بــر دولت‌هــای دارای بدهــی بــالا را بیشــتر کرد و موجب شد تا شاهد افزایش بدهی برخی از کشورهای خاورمیانه در سال میلادی گذشته باشیم.

روندی که در برخی از کشورها با توجه به تورم بالا بازپرداخت آن با اما و اگر روبروست.

فهرست کشورهای بدهکار

ترکیه: بدهـی خارجـی ترکیـه در سـال ۲۰۲۲ به ۴۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده کـه هرچند نسـبت بـه ۴۴۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در سـال ۲۰۲۰ کاهـش داشـته اسـت، اما نسبت به سال ۲۰۲۱ روند آن افزایشی بوده است. براساس گـزارش بانـک جهانـی در مـاه ژوئـن، آژانـس رتبه‌بنـدی اعتبـاری Global P&S ،گـزارش داد کـه ترکیـه بـه دلیـل بدهی‌هــای بالا و مشــکلات اقتصــادی، در برابــر بحــران نقدینگــی آســیب‌پذیر اســت. تــورم بســیار بالا معضلــی اساسـی در این کشور محسوب می شود.

مصر: از سوی دیگر بدهــی خارجــی مصــر در ۲۰۲۲ بــه ۱۴۳ میلیــارد و ۳۰۰ میلیون دلار رســید کــه نســبت بــه ۱۲۹ میلیــارد و ۸۰۰ میلیون دلار در ســال ۲۰۲۰ روند افزایــشی داشته است.

براساس گزارش پایش تحولات تجارت خارجی اتاق ایران؛ ارزیابی‌های صورت گرفته نشان دهنده آن است که مصـر حجم قابل توجهی از پـول‌هـای قـرض گرفتـه شـده خـود را صـرف زیرسـاخت هـا کـرده اسـت و با این شرایط تحلیلگـران براین نکته تاکید می کنند که مصـر پتانسـیل بالایـی بـرای بازپرداخـت بدهـی خـود دارد.

اردن: اما براساس ارزیابی‌ها بدهـی اردن هم در سـال ۲۰۲۲ بالـغ بـر ۴۱ میلیـارد و ۸۰۰ میلیون دلار بـوده کـه از ۳۸ میلیـارد دلار در سـال ۲۰۲۰ بیشـتر شده بود. عـلاوه بـر وام‌هـای خارجـی، اردن بـه طـور منظـم از همسـایگان ثروتمنـد خـود در خلیـج فـارس کمـک‌هـای اقتصـادی دریافـت مـی کنـد تـا بـه بودجـه خـود تزریـق کنـد. تحلیل‌گران معتقدند با توجه به اینکه درآمـد گردشـگری اردن در حـال افزایـش اسـت این کشور هم امکان بازپرداخت بدهی خود را دارد.

لبنان: براساس گزارش سالانه بانـک جهانـی، بدهـی لبنـان هم درسـال ۲۰۲۲ به ۹ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار رسید کـه نسـبت بـه بدهی ۹ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار در سـال ۲۰۲۰ کاهـش داشـته است.

ارزیابی‌ها نشان می دهد لبنـان در بحبوحـه بحـران اقتصـادی ویرانگـر قـرار دارد و علیرغـم کاهـش انـدک بدهـی، بسـیاری از نهادهـا تمایلـی بـه وام دادن بـه لبنـان تـا زمانـی کـه اصلاحـات حکومتـی و مبـارزه بـا فسـاد را اجـرا نکنـد، ندارنـد.

عراق: ارزیابی‌ها نشان دهنده آن است که بدهـی خارجـی عـراق هم تا پایـان سـال ۲۰۲۱ برابر با ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار بـوده که نسبت به سـال ۲۰۲۰ کاهش یافته است؛ بدهـی عـراق در سال ماقبل آن ۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار بـوده است.

ایران: در گزارش سالانه بانـک جهانـی بدهـی خارجـی ایـران ۱۰ میلیـارد و ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده که ایـن رقم تقریبـا دو برابـر بدهی سال ۲۰۲۰ بوده است، رقم بدهی ایران در این سال برابر با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

سوریه: بدهـی خارجـی سـوریه هم در پایـان سـال ۲۰۲۱ بـه ۵ میلیـارد دلار رسـید کـه نسـبت بـه ۴ میلیـارد و ۸۰۰ میلیون دلار در سـال ۲۰۲۰ افزایـش یافتـه اسـت. در این گزارش به این نکته اشاره شده که اقتصـاد سـوریه بـه دلیـل ادامـه جنـگ داخلـی در حـال فروپاشـی اسـت. افـزون بـر ایـن تحریـم هـای آمریـکا و اروپـا علیـه ایـن کشـور بـه اقتصـاد و غیرنظامیـان آسـیب مـی رسـاند.

یمن: ارزیابی‌های سالانه بانـک جهانـی در خصوص بدهی یمن هم از افزایش بدهی خارجی این کشور حکایت دارد.

بدهـی کشـور جنـگ زده یمـن در سـال ۲۰۲۲ برابر با ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده کـه از بدهی ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری ۲۰۲۰ بیشـتر شده است.

. .


بازنشر از : منبع: دنیای اقت