1401\07\22 16:46:56


بیشترین شاغلان متعلق به کدام بخش اقتصادی است؟

ایرنا/  بررسی آماری نشان می‌دهد که بخش خدمات در تابستان امسال، با ۵۰. ۴ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱.

 بررسی آماری نشان می‌دهد که بخش خدمات در تابستان امسال، با ۵۰.۴ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱.۶ درصد تعداد شاغلان در این بخش افزایش یافته است.
بازنشر از : آخرین خبر