مهران محمدی امین

1401\06\30 15:00:10


تخفیف شیرین وزیر صمت برای خودروسازان

اکو ایران/ نمایندگان مجلس به دنبال این بودند تا در طرح ساماندهی صنعت خودرو پای  خودروسازان را به پروژه اسقاط فرسوده ها باز کنند، اما وزارت صمت با ارائه لایحه ای  تلاش می کند تا از بار هزینه ای شرکت های خودروساز بکاهد. این اقدام وزارت صمت می تواند تبعات سوئی مانند افزایش آلودگی شهرها را در پی داشته باشد.

نمایندگان مجلس به دنبال این بودند تا در طرح ساماندهی صنعت خودرو پای  خودروسازان را به پروژه اسقاط فرسوده ها باز کنند، اما وزارت صمت با ارائه لایحه ای  تلاش می کند تا از بار هزینه ای شرکت های خودروساز بکاهد.

این اقدام وزارت صمت می تواند تبعات سوئی مانند افزایش آلودگی شهرها را در پی داشته باشد.. .


بازنشر از : آخرین خبر