1401\06\23 19:34:01


تمایل روسیه به گران‌فروشی گاز

اکو ایران/ قیمت گاز در اروپا اگرچه در هفته گذشته کاهش پیدا کرده است ولی باز هم نسبت به سال گذشته سیصد درصد بیشتر است.  علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه از سختی احتمال کاهش قیمت گاز در اروپا و تبعات این افزایش قیمت بر صنعت این ناحیه میگوید.

قیمت گاز در اروپا اگرچه در هفته گذشته کاهش پیدا کرده است ولی باز هم نسبت به سال گذشته سیصد درصد بیشتر است.  علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه از سختی احتمال کاهش قیمت گاز در اروپا و تبعات این افزایش قیمت بر صنعت این ناحیه میگوید.
بازنشر از : آخرین خبر