یک نماینده مجلس تهدید کرد خیابان های ناتو را ناآرام خواهیم کرد.

1401\08\07 22:37:20


تهدید«خیابان های آرام ناتو» از سوی یک نماینده مجلس/ قطعا، میدان دعوا را خارج از ایران تعریف خواهیم کرد

یک نماینده مجلس تهدید کرد خیابان های ناتو را ناآرام خواهیم کرد.

ابراهیم رضایی ، نماینده دشتستان در مجلس نوشت:

نمی شود که خیابانهای تهران ناآرام باشد اما خیابان های ناتو آرام! قطعا میدان دعوا را خارج از ایران تعریف کرده و خواهیم کرد، پاسخ نیز هم.

تهدید«خیابان های آرام ناتو» از سوی نماینده دشتستان در مجلس / قطعا، میدان دعوا را خارج از ایران تعریف خواهیم کرد


بازنشر از : منبع: خبر آنلای

یک نماینده مجلس تهدید کرد خیابان های ناتو را ناآرام خواهیم کرد.


نمایندگی بوتان تهران