ایسنا/ از چند روز مانده به شبِ سال نو در شهرهای مختلف کشور، تکاپوی مردم برای خرید مایحتاج و ضروریات شبِ سال نو از یک سو و تعویض برخی وسایل قدیمی خانه طبق سنتِ قدیمی‌ها از سوی

1401\12\27 15:38:08


تکاپوی مردم برای خرید شب عید

ایسنا/ از چند روز مانده به شبِ سال نو در شهرهای مختلف کشور، تکاپوی مردم برای خرید مایحتاج و ضروریات شبِ سال نو از یک سو و تعویض برخی وسایل قدیمی خانه طبق سنتِ قدیمی‌ها از سوی دیگر، خیابان های شهرها را به ماراتنی دیدنی تبدیل می‌کند، که این بار همۀ مردم در آن نقش دارند. در این گزارش تصویری دقایقی از تکاپوی مردم را در بازار بزرگ تهران در شبِ سال نو مشاهده می‌کنید.

از چند روز مانده به شبِ سال نو در شهرهای مختلف کشور، تکاپوی مردم برای خرید مایحتاج و ضروریات شبِ سال نو از یک سو و تعویض برخی وسایل قدیمی خانه طبق سنتِ قدیمی‌ها از سوی دیگر، خیابان های شهرها را به ماراتنی دیدنی تبدیل می‌کند، که این بار همۀ مردم در آن نقش دارند.

در این گزارش تصویری دقایقی از تکاپوی مردم را در بازار بزرگ تهران در شبِ سال نو مشاهده می‌کنید.


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ از چند روز مانده به شبِ سال نو در شهرهای مختلف کشور، تکاپوی مردم برای خرید مایحتاج و ضروریات شبِ سال نو از یک سو و تعویض برخی وسایل قدیمی خانه طبق سنتِ قدیمی‌ها از سوی دیگر، خیابان های شهرها را به ماراتنی دیدنی تبدیل می‌کند، که این بار همۀ مردم در آن نقش دارند. در این گزارش تصویری دقایقی از تکاپوی مردم را در بازار بزرگ تهران در شبِ سال نو مشاهده می‌کنید.


نمایندگی بوتان تهران