جذب سرمایه‌گذار؛ دستور کار مهم دولت‌ سیزدهم آخرین خبر/ رئیس‌جمهوردر جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به دستگاه‌های اجرایی دستور داد برنامه‌های رشد سرمایه‌گذاری خود را

1401\07\07 12:40:03


جذب سرمایه‌گذار؛ دستور کار مهم دولت‌ سیزدهم

آخرین خبر/ رئیس‌جمهوردر جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به دستگاه‌های اجرایی دستور داد برنامه‌های رشد سرمایه‌گذاری خود را ارائه کنند. رئیسی افزود: سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی از همان ابتدا در اولویت‌ برنامه‌های دولت‌سیزدهم بود.

رئیس‌جمهوردر جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به دستگاه‌های اجرایی دستور داد برنامه‌های رشد سرمایه‌گذاری خود را ارائه کنند.رئیسی افزود: سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی از همان ابتدا در اولویت‌ برنامه‌های دولت‌سیزدهم بود.

در یک سال اخیر سرمایه‌ گذاری‌های چشمگیری در کشور انجام شده‌است؛ بیش از ۴۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است.وی اظهار داشت: جذب سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی، "کاهش تورم" و "توسعه زیرساخت‌ها" را به دنبال دارد.


بازنشر از : آخرین خبر

آخرین خبر/ رئیس‌جمهوردر جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به دستگاه‌های اجرایی دستور داد برنامه‌های رشد سرمایه‌گذاری خود را ارائه کنند. رئیسی افزود: سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی از همان ابتدا در اولویت‌ برنامه‌های دولت‌سیزدهم بود.


نمایندگی بوتان تهران