1401\05\30 21:01:08


خودروی ارزان سیری چند؟!

اکو ایران/ مدت هاست بحث تولید یا واردات خودروی ارزان به نقل محافل خودرویی تبدیل شده. اما بسیاری بر این اعتقادند این نامگذاری شعاری بیش نیست و نظر مردم در مورد برچسب قیمتی یک خودروی اقتصادی با قیمت های مطرح شده زمین تا آسمان فاصله دارد.

مدت هاست بحث تولید یا واردات خودروی ارزان به نقل محافل خودرویی تبدیل شده.اما بسیاری بر این اعتقادند این نامگذاری شعاری بیش نیست و نظر مردم در مورد برچسب قیمتی یک خودروی اقتصادی با قیمت های مطرح شده زمین تا آسمان فاصله دارد.
بازنشر از : آخرین خبر