1401\06\07 20:25:02


دولت چه چیزهایی از ما می داند؟

اکو ایران/ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاسیس سامانه حمایت، قصد دریافت و ثبت اعتراضات مردم مبنی بر تخصیص یارانه را دارد. این سامانه اخیرا به روز رسانی شده و جزئیات بیشتری را پوشش می دهد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاسیس سامانه حمایت، قصد دریافت و ثبت اعتراضات مردم مبنی بر تخصیص یارانه را دارد. این سامانه اخیرا به روز رسانی شده و جزئیات بیشتری را پوشش می دهد. در این سامانه، قسمتی از اطلاعات دولت از مردم نمایش داده می شود.اما دولت چه چیزهایی از ما می داند؟ با توجه به اینکه حجم اعتراضات نسبت به این موضوعات بالاست، آیا اطلاعات دولت از مردم دقیق است؟
بازنشر از : آخرین خبر