1401\06\23 16:42:10


رئیس بانک مرکزی: استفاده از رمزریال به‌طور آزمایشی آغاز شده است

صدا و سیما/ رئیس بانک مرکزی گفت: استفاده از رمزریال به‌طور آزمایشی آغاز شده است. تا الان به مبلغ یک میلیارد تومان رمزریال تولید شده و بین تعداد محدودی توزیع شده است.

صدا و سیما/ رئیس بانک مرکزی گفت: استفاده از رمزریال به‌طور آزمایشی آغاز شده است.تا الان به مبلغ یک میلیارد تومان رمزریال تولید شده و بین تعداد محدودی توزیع شده است. در دو بانک ملی و ملت این کار انجام می‌شود و دو فروشگاه برای استفاده تعیین شده است.امیدواریم تا پایان شهریور رمزریال به مرحله آزمایشی رسمی برسد؛ البته در این مرحله هم رمزریال در اختیار همه قرار نخواهد گرفت.
بازنشر از : آخرین خبر