مهران محمدی امین

1402\10\12 22:42:53


رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس: به وزیر صنعت گفتم حق نداری مرکز ملی فرش را از هم بپاشی

نوداقتصادی/ فتح الله توسلی، رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس گفت: در قضیه مرکز ملی فرش با دولت وارد چالش شدیم و قرار شد این مرکز دوباره احیا شود. به وزیر صنعت گفتم حق نداری مرکز ملی فرش را از هم بپاشی ۶۵ روستا در شهرستان ما روزی نیم ساعت هم آب ندارند.

نوداقتصادی/ فتح الله توسلی، رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس گفت: در قضیه مرکز ملی فرش با دولت وارد چالش شدیم و قرار شد این مرکز دوباره احیا شود.

به وزیر صنعت گفتم حق نداری مرکز ملی فرش را از هم بپاشی ۶۵ روستا در شهرستان ما روزی نیم ساعت هم آب ندارند.. .


بازنشر از : آخرین خبر