رخ بازار مسکن زرد شد اکو ایران/ آمارهای رسمی نشان می دهداز یک طرف حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن به شدت کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر معاملات به فاز رکودی وارد شده است. &

1401\07\29 17:46:56


رخ بازار مسکن زرد شد

اکو ایران/ آمارهای رسمی نشان می دهداز یک طرف حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن به شدت کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر معاملات به فاز رکودی وارد شده است.  فعالان بازار مسکن در مناطق مختلف شهر تهران در این برنامه متراژ با توجه به اطلاعات موجود، از حال و هوای این روزهای بازار مسکن خبر می دهند؟ آنها در گفت و گو با اکوایران با تاکید برآنکه رکود بر بازار مسکن سایه انداخته، پیش بینی می کنند در ادامه سال جاری معاملات و میزان سرمایه گذاری احیا نخواهد شد.

آمارهای رسمی نشان می دهداز یک طرف حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن به شدت کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر معاملات به فاز رکودی وارد شده است. فعالان بازار مسکن در مناطق مختلف شهر تهران در این برنامه متراژ با توجه به اطلاعات موجود، از حال و هوای این روزهای بازار مسکن خبر می دهند؟ آنها در گفت و گو با اکوایران با تاکید برآنکه رکود بر بازار مسکن سایه انداخته، پیش بینی می کنند در ادامه سال جاری معاملات و میزان سرمایه گذاری احیا نخواهد شد.

این بر نامه متراژ را ببینید.


بازنشر از : آخرین خبر

اکو ایران/ آمارهای رسمی نشان می دهداز یک طرف حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن به شدت کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر معاملات به فاز رکودی وارد شده است.  فعالان بازار مسکن در مناطق مختلف شهر تهران در این برنامه متراژ با توجه به اطلاعات موجود، از حال و هوای این روزهای بازار مسکن خبر می دهند؟ آنها در گفت و گو با اکوایران با تاکید برآنکه رکود بر بازار مسکن سایه انداخته، پیش بینی می کنند در ادامه سال جاری معاملات و میزان سرمایه گذاری احیا نخواهد شد.