اکو ایران/ روند سرعت رشدنقدینگی در 44 سال گذشته به طور متوسط 25. 8 درصد بوده، این میزان رشد نقدینگی در کنار رشد اقتصادی 2 تا 2.

1401\12\23 18:13:04


رد مردم شیکاگو و ویسکانسین در داده‌های اقتصاد ایران!

اکو ایران/ روند سرعت رشدنقدینگی در 44 سال گذشته به طور متوسط 25. 8 درصد بوده، این میزان رشد نقدینگی در کنار رشد اقتصادی 2 تا 2.

روند سرعت رشدنقدینگی در 44 سال گذشته به طور متوسط 25.8 درصد بوده، این میزان رشد نقدینگی در کنار رشد اقتصادی 2 تا 2.5 درصدی به معنای خلق تورم است.قله رشد پول در سال های اخیر همزمان با انتخابات آمریکا رقم خورده و پس از انتخاب بایدن، انتظارات تورمی و به تبع آن رشد پول روند معکوسی را ثبت کرده.در این باره سیامک قاسمی مدیر موسسه مطالعاتی بامداد می گوید: اگر به سرعت رشد نقدینگی در دولت ها نگاه کنیم، می بینیم که همواره این موضوع با رکورد تورمی همزمان بوده.

زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، راند جدیدی از سرعت رشد پول در اقتصاد کشور شکل گرفت.او معتقد است که در حال حاضر ناامیدی از ادامه توافق هسته ای و پیوستن به اقتصاد جهانی و احتمال ادامه تحریم‌ها باعث شده تا رشد پول دوباره سرعت بگیرد و راند جدیدی از رشد پول در اقتصاد کشور شکل بگیرد.

به عقیده قاسمی، از منظر سیاست های پولی‌ زمینه های رشد ارز در اقتصاد ایجاد شده بود.


بازنشر از : آخرین خبر

اکو ایران/ روند سرعت رشدنقدینگی در 44 سال گذشته به طور متوسط 25. 8 درصد بوده، این میزان رشد نقدینگی در کنار رشد اقتصادی 2 تا 2.


تولید کارتن و سفارش کارتن