1401\06\30 15:00:08


زارع‌پور: ۹۰ دستگاه به پنجره ملی وصل شدند

خبرگزاری دانشجو/عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: حدود 60 دستگاه از خدمات خود را از طریق پنجره ملی واحد ارائه می دهند و حدود 30 دستگاه نیز از قبل از طریق پنجره ملی مجوزها ارائه می دهند. یعنی حدود 90 دستگاه در پنجره ملی واحد حضور دارند.

خبرگزاری دانشجو/عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: حدود 60 دستگاه از خدمات خود را از طریق پنجره ملی واحد ارائه می دهند و حدود 30 دستگاه نیز از قبل از طریق پنجره ملی مجوزها ارائه می دهند. یعنی حدود 90 دستگاه در پنجره ملی واحد حضور دارند.
بازنشر از : آخرین خبر