ساخت فرودگاه جدید ممنوع شد ایسنا/ سازمان برنامه و بودجه لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) را در حالی منتشر کرده که بر اساس آن احداث فرودگاه‌های جدید در کشور م

1402\02\31 20:25:56


ساخت فرودگاه جدید ممنوع شد

ایسنا/ سازمان برنامه و بودجه لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) را در حالی منتشر کرده که بر اساس آن احداث فرودگاه‌های جدید در کشور ممنوع شده است. طبق ماده ۱۰۷ بخش زیربنایی (تجارت و ترانزیت) این برنامه،  احداث فرودگاه جدید در کشور در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع است و موارد استثنا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.

 سازمان برنامه و بودجه لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) را در حالی منتشر کرده که بر اساس آن احداث فرودگاه‌های جدید در کشور ممنوع شده است.طبق ماده ۱۰۷ بخش زیربنایی (تجارت و ترانزیت) این برنامه،  احداث فرودگاه جدید در کشور در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع است و موارد استثنا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود. 


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ سازمان برنامه و بودجه لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) را در حالی منتشر کرده که بر اساس آن احداث فرودگاه‌های جدید در کشور ممنوع شده است. طبق ماده ۱۰۷ بخش زیربنایی (تجارت و ترانزیت) این برنامه،  احداث فرودگاه جدید در کشور در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع است و موارد استثنا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.