مهران محمدی امین

1401\05\26 16:27:59


سلب‌اختیار از معاون نظارتی بانک مرکزی

اکو ایران/  امیرحسین امین‌آزاد صاحب نظر حوزه پولی و بانکی معتقد است، وقتی می‌خواهید قانون پولی و بانکی سال ۵۱ را تغیری دهید انتظار دارید یک تغییرات رادیکال و آوانگارد در حکمرانی بانک مرکزی مشاهده شود. به گفته وی، در متن جدید طرح بانکداری، هر چند در حوزه نظارت بانکی، احکام خوبی دیده شده اما در همین بخش هم برگشت به عقب دیده می‌شود و اختیارات معاون نظارتی کلا مخدوش شده است.

  امیرحسین امین‌آزاد صاحب نظر حوزه پولی و بانکی معتقد است، وقتی می‌خواهید قانون پولی و بانکی سال ۵۱ را تغیری دهید انتظار دارید یک تغییرات رادیکال و آوانگارد در حکمرانی بانک مرکزی مشاهده شود.به گفته وی، در متن جدید طرح بانکداری، هر چند در حوزه نظارت بانکی، احکام خوبی دیده شده اما در همین بخش هم برگشت به عقب دیده می‌شود و اختیارات معاون نظارتی کلا مخدوش شده است..

.


بازنشر از : آخرین خبر