مهران محمدی امین

1401\07\13 20:05:09


شکست املاک نیاوران و کامرانیه از خانه‌های جنوب شهر

رشد قیمت خانه‌های منطقه یک تهران ظرف نیم‌سال ابتدایی ۱۵ درصد بوده است. این عدد در سه نقطه جنوبی پایتخت بیش از ۴۰ درصد به ثبت رسیده است.

متوسط قیمت مسکن در منطقه یک تهران ظرف شش ماه ابتدایی سال ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد.

آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین ارزش خانه‌های منطقه یک از متری ۷۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در فروردین به ۸۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در شهریور ارتقا پیدا کرده است. افزایش ۱۵ درصدی قیمت مسکن در گران‌ترین منطقه تهران درحالی اتفاق افتاده که این عدد کمترین میزان رشد نسبت به تمام مناطق پایتخت است و در سه منطقه ۱۶، ۱۸ و ۲۰ شاهد جهش ۴۰ تا ۴۳ درصدی ارزش خانه‌ها بودیم. به‌جز ضرب‌شست خانه‌های جنوب شهر به املاک نیاوران و کامرانیه، بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن ظرف نیم‌سال ابتدایی در مناطق غربی تهران نسبت به شرق پایتخت بیشتر بوده است.

رشد قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران؛ بین ۱۵ تا ۳۰ درصد

به گزارش فرارو، قیمت مسکن در منطقه یک تهران به متری ۸۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد ابتدای سال خرید هر متر آپارتمان مسکونی در منطقه یک تهران ۷۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تمام می‌شده است. با این اوصاف رشد قیمت مسکن در منطقه یک تهران به‌عنوان گران‌ترین نقطه بازار مسکن در نیم‌سال اول حدود ۱۵ درصد برآورد می‌شود. مناطق سه و دو که بعد از منطقه یک، گران‌ترین نقاط بازار مسکن محسوب می‌شوند، به‌ترتیب ۲۶ و ۳۱ درصد رشد قیمت داشتند.

فرودین امسال متوسط قیمت مسکن در منطقه دو ۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به‌ثبت رسید و در شهریور به ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ارتقا پیدا کرد. در منطقه سه هم متوسط قیمت مسکن از ۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۷۵ میلیون تومان رسید.

مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران

منطقه

متوسط قیمت فروردین

متوسط قیمت شهریور

میزان رشد قیمت

درصد رشد قیمت

یک

۷۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۸۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۱۲ میلیون تومان

۱۵ درصد

دو

۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۳۱ درصد

سه

۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۷۵ میلیون تومان

۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

۲۶ درصد

رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران؛ بین ۲۲ تا ۴۳ درصد

قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران ظرف نیم‌سال ابتدایی بین ۲۲ تا ۴۳ درصد رشد داشته است. در منطقه ۱۶ متوسط قیمت مسکن از متری ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد تا جهش ۴۳ درصدی ارزش خانه‌ها در این نقطه نسبت به تمام مناطق تهران بیشتر باشد.

در منطقه ۲۰ که شهریور امسال میانگین ارزش آپارتمان‌های مسکونی به متری ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید، شاهد رشد ۴۲ درصدی متوسط قیمت مسکن بودیم. در دیگر منطقه جنوبی تهران، یعنی منطقه ۱۸، میزان رشد قیمت مسکن تقریبا معادل ۴۰ درصد برآورد می‌شود. چون میانگین قیمت خانه‌های این نقطه از ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به مرز ۲۲ میلیون تومان رسید.

میزان رشد قیمت مسکن در مناطق ۱۷، ۱۵ و ۱۹ طی نیم‌سال ابتدایی ۱۴۰۱ نیز به‌ترتیب ۳۳، ۲۲ و ۲۰ درصد برآورد می‌شود که می‌توانید جزئیات قیمت مسکن در این مناطق را در جدول زیر مشاهده کنید.

مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران

منطقه

متوسط قیمت فروردین

متوسط قیمت شهریور

میزان رشد قیمت

درصد رشد قیمت

۱۵

۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۲۲ درصد

۱۶

۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

۴۳ درصد

۱۷

۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۳۳ درصد

۱۸

۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۲۲ میلیون تومان

شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۴۰ درصد

۱۹

۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۲۰ درصد

۲۰

۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۴۲ درصد

رشد قیمت مسکن در مناطق شرقی تهران؛ بین ۲۰ تا ۲۴ درصد

قیمت مسکن در شرق تهران ظرف شش ماه ابتدایی ۱۴۰۱ بین ۲۰ تا ۲۴ درصد ارتقا پیدا کرده است. در منطقه ۱۴ که شاهد رشد ۲۴ درصدی متوسط قیمت مسکن بودیم، ارزش هر مترمربع آپارتمان مسکونی از ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. خریداران مسکن در منطقه ۱۳، شهریور امسال بابت هر مترمربع به‌طور میانگین ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداختند درحالی این رقم در اولین ماه امسال ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به‌ثبت رسید تا رشد قیمت مسکن در این منطقه حدود ۲۲ درصد محاسبه شود.

همین عدد میزان رشد قیمت مسکن در منطقه هشت ظرف نیم‌سال ابتدایی امسال درنظر گرفته می‌شود. متوسط قیمت مسکن در منطقه هشت از متری ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تغییر پیدا کرد. در منطقه چهار نیز متوسط قیمت مسکن در شهریور متری ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود درحالی که در فروردین معاملات مسکن این منطقه با میانگین ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صورت گرفت.

مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق شرقی تهران

منطقه

متوسط قیمت فروردین

متوسط قیمت شهریور

میزان رشد قیمت

درصد رشد قیمت

چهار

۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۲۰ درصد

هشت

۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

هفت میلیون تومان

۲۲ درصد

۱۳

۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۲۲ درصد

۱۴

۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۲۴ درصد

رشد قیمت مسکن در مناطق غربی؛ بین ۲۸ تا ۳۷ درصد

قیمت مسکن در مناطق غربی تهران طی شش ماه ابتدایی امسال بین ۲۸ تا ۳۷ درصد رشد داشته است.

خرید هر مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه ۲۱ الان ۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آب می‌خورد درحالی که فروردین امسال بانک مرکزی میانگین ارزش هر متر از خانه‌های این نقطه تهران را ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد. در منطقه ۲۲ متوسط قیمت مسکن با رشد ۳۵ درصدی از متری ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. متوسط قیمت مسکن در منطقه ۹ که شهریور امسال به متری ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، درقیاس با ابتدای سال ۳۰ درصد بالا آمده است.

در منطقه پنج نیز رشد ۲۸ درصدی میانگین ارزش خانه‌ها باعث شد تا خرید هر مترمربع آپارتمان مسکونی، در شهریور حدود ۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تمام شود.

مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق غربی تهران

منطقه

متوسط قیمت فروردین

متوسط قیمت شهریور

میزان رشد قیمت

درصد رشد قیمت

پنج

۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۲۸ درصد

۹

۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

۳۰ درصد

۲۱

۲۴ میلیون تومان

۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۳۷ درصد

۲۲

۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۳۵ درصد

رشد قیمت مسکن در مناطق مرکزی تهران؛ بین ۱۸ تا ۳۸ درصد

میانگین قیمت مسکن در مرکز تهران ظرف شش ماه بین ۱۸ تا ۳۸ درصد ارتقا پیدا کرد. در منطقه ۱۲ که شاهد رشد ۳۸ درصدی ارزش خانه‌های این منطقه بودیم، شهریور امسال خرید هر مترمربع آپارتمان مسکونی ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه داشت. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این عدد در فروردین ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.

در منطقه ۱۱ میانگین قیمت خانه با رشد ۲۳ درصدی به متری ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. متوسط قیمت مسکن در منطقه هفت، شهریور امسال به متری ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید تا شاهد رشد ۳۲ درصدی ارزش خانه‌های این نقطه باشیم. قیمت خانه در منطقه ۱۰ که الان متری ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، نسبت به ابتدای سال ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۲ نیز به متری ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید تا در این نقطه تهران رشد قیمت مسکن نسبت به ابتدای سال معادل ۳۸ درصد باشد.

مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق مرکزی تهران

منطقه

متوسط قیمت فروردین

متوسط قیمت شهریور

میزان رشد قیمت

درصد رشد قیمت

شش

۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۱۸ درصد

هفت

۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۳۲ درصد

۱۰

۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۳۴ درصد

۱۱

۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۲۳ درصد

۱۲

۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۳۸ درصد

. .


بازنشر از : منبع: فرارو