فولادی‌ها برای خاموشی فله‌ای به خط شدند اکو ایران/ شرکت توزیع نیروی برق طی ماه های خرداد تا مرداد امسال برق صنایع سیمان و فولاد را بر اساس سه برنامه پیشنهادی سهمیه بندی می کند. ای

1402\02\31 11:19:04


فولادی‌ها برای خاموشی فله‌ای به خط شدند

اکو ایران/ شرکت توزیع نیروی برق طی ماه های خرداد تا مرداد امسال برق صنایع سیمان و فولاد را بر اساس سه برنامه پیشنهادی سهمیه بندی می کند. این موضوع به معنای کاهش تولید در واحدهای یاد شده است که می تواند با توجه به کمبود در منابع گازی هم میزان تولید سالانه را تحت تاثیر قرار دهد.

شرکت توزیع نیروی برق طی ماه های خرداد تا مرداد امسال برق صنایع سیمان و فولاد را بر اساس سه برنامه پیشنهادی سهمیه بندی می کند.این موضوع به معنای کاهش تولید در واحدهای یاد شده است که می تواند با توجه به کمبود در منابع گازی هم میزان تولید سالانه را تحت تاثیر قرار دهد.

اما کمبود برق چه میزان از تولید را کاهش می دهد؟


بازنشر از : آخرین خبر

اکو ایران/ شرکت توزیع نیروی برق طی ماه های خرداد تا مرداد امسال برق صنایع سیمان و فولاد را بر اساس سه برنامه پیشنهادی سهمیه بندی می کند. این موضوع به معنای کاهش تولید در واحدهای یاد شده است که می تواند با توجه به کمبود در منابع گازی هم میزان تولید سالانه را تحت تاثیر قرار دهد.

برق و روشنایی ساختمان

SearchBiz ارائه اطلاعات جامع در مورد فروش، اجاره، مشاوره و اجرا، تعمیرات و سرویس در حوزه صنعت و تولید در کشور.

برق و روشنایی ساختمان - برق - برقکاری - برق صنعتی