1401\08\30 15:07:06


قائم مقام وزیر صمت: وضعیت تولید با وجود همه مشکلات بهتر شده است

ایبنا/محمدصادق مفتح؛ قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: کاهش تورم تولیدکننده قاعدتا به منزله بهبود وضعیت در بخش تولید است؛ علیرغم همه مشکلات نظیر تورم و تحریم روند تولید خوب مطلوب بوده است. .

ایبنا/محمدصادق مفتح؛ قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: کاهش تورم تولیدکننده قاعدتا به منزله بهبود وضعیت در بخش تولید است؛ علیرغم همه مشکلات نظیر تورم و تحریم روند تولید خوب مطلوب بوده است.
بازنشر از : آخرین خبر