مهران محمدی امین

خانه ملت/ قانون مالیات بر خانه های خالی از اولین مصوبات مجلس یازدهم است که با تعیین مالیات بر خانه‌های خالی به دنبال جلوگیری از دپوی خانه‌ها و قطع دست سوداگران و سفته با

1401\09\08 15:58:12


قانونی برای عرضه خانه های خالی برای تعدیل قیمت مسکن  

خانه ملت/ قانون مالیات بر خانه های خالی از اولین مصوبات مجلس یازدهم است که با تعیین مالیات بر خانه‌های خالی به دنبال جلوگیری از دپوی خانه‌ها و قطع دست سوداگران و سفته بازان این بازار است تا قیمت خرید یا اجاره مسکن در بازار با متناسب شدن عرضه و تقاضا تعدیل شود. .

خانه ملت/ قانون مالیات بر خانه های خالی از اولین مصوبات مجلس یازدهم است که با تعیین مالیات بر خانه‌های خالی به دنبال جلوگیری از دپوی خانه‌ها و قطع دست سوداگران و سفته بازان این بازار است تا قیمت خرید یا اجاره مسکن در بازار با متناسب شدن عرضه و تقاضا تعدیل شود..

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها

.


بازنشر از : آخرین خبر