مزایده خودروهای وارداتی دپویی آغاز شد اکو ایران/ برگزاری مزایده خودرویی سازمان اموال تملیکی را می توان گودبای پارتی برندهایی دانست که در آیین نامه جدید واردات خودرو جایی ندارند و

1401\07\07 12:40:02


مزایده خودروهای وارداتی دپویی آغاز شد

اکو ایران/ برگزاری مزایده خودرویی سازمان اموال تملیکی را می توان گودبای پارتی برندهایی دانست که در آیین نامه جدید واردات خودرو جایی ندارند و با توجه به شرایط حاکم بر بازار بعید است به این زودی ها به بازار خودرو بازگردند. .

برگزاری مزایده خودرویی سازمان اموال تملیکی را می توان گودبای پارتی برندهایی دانست که در آیین نامه جدید واردات خودرو جایی ندارند و با توجه به شرایط حاکم بر بازار بعید است به این زودی ها به بازار خودرو بازگردند.


بازنشر از : آخرین خبر

اکو ایران/ برگزاری مزایده خودرویی سازمان اموال تملیکی را می توان گودبای پارتی برندهایی دانست که در آیین نامه جدید واردات خودرو جایی ندارند و با توجه به شرایط حاکم بر بازار بعید است به این زودی ها به بازار خودرو بازگردند. .


تولید کارتن و سفارش کارتن