1401\05\30 17:41:03


موجودی فلزات پایه به کف رسید

اکو ایران/ موجودی فلزات پایه در انبارهای بورسی دنیا در کف قرار دارد، با این وجود همچنان این محصولات با افت ارزش مواجه می‌شوند. در این برنامه کامکس دلایل بازگشت قیمتی در بازار آلومینیوم، سرب، روی، نیکل و قلع با وجود کف‌نشینی موجودی در انبارهای بورسی مرور می شود.

موجودی فلزات پایه در انبارهای بورسی دنیا در کف قرار دارد، با این وجود همچنان این محصولات با افت ارزش مواجه می‌شوند. در این برنامه کامکس دلایل بازگشت قیمتی در بازار آلومینیوم، سرب، روی، نیکل و قلع با وجود کف‌نشینی موجودی در انبارهای بورسی مرور می شود. در این شرایط افزایش گرمای هوا در بزرگترین اقتصاد کالامحور جهانی باعث شده تا دولت‌های محلی چین اقدام به سهمیه‌بندی برق صنایع کنند، تاثیر سهمیه‌بندی برق صنایع بر بازار جهانی فلزات پایه از دیگر موضوعات مورد بررسی در این برنامه کامکس است.
بازنشر از : آخرین خبر