مهران محمدی امین

1401\12\09 17:20:52


مولدسازی آژیر بیدارباش دولت 

اکو ایران/ رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در نشست انجمن اقتصاددانان با موضوع مولدسازی، گفت: من به مردم حق می‌دهم بخاطر پیشینه خیاط نسبت به چشم‌انداز عملکرد هیات واگذاری اموال مازاد، خوش‌بین نباشند، اما آیا این لزوما به منزله تاراج اموال عمومی است؟حسین قربان‌زاده با استناد به کتاب ثروت عمومی ملل نوشته داگ دتر، استفان فولستر، گفت: در این کتاب مولدسازی به عنوان آژیر بیدارباش برای دولت‌ها تعبیر شده و این آژیر تلنگری است برای اینکه بدانیم چقدر می‌توانیم از این حوزه بازدهی کسب کنیم و این بازدهی لزوما عایدی از دارایی ثابت نیست، حتی این عایدی می‌تواند در حوزه محیط زیست، اجتماعی و معنوی باشد. بازار

 رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در نشست انجمن اقتصاددانان با موضوع مولدسازی، گفت: من به مردم حق می‌دهم بخاطر پیشینه خیاط نسبت به چشم‌انداز عملکرد هیات واگذاری اموال مازاد، خوش‌بین نباشند، اما آیا این لزوما به منزله تاراج اموال عمومی است؟حسین قربان‌زاده با استناد به کتاب ثروت عمومی ملل نوشته داگ دتر، استفان فولستر، گفت: در این کتاب مولدسازی به عنوان آژیر بیدارباش برای دولت‌ها تعبیر شده و این آژیر تلنگری است برای اینکه بدانیم چقدر می‌توانیم از این حوزه بازدهی کسب کنیم و این بازدهی لزوما عایدی از دارایی ثابت نیست، حتی این عایدی می‌تواند در حوزه محیط زیست، اجتماعی و معنوی باشد.

بازار. .


بازنشر از : آخرین خبر