1401\07\13 23:42:07


هر سیت هیات مدیره سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟

اکو ایران/ هر سیت هیات مدیره سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟ چرا سهام عدالت مهم است؟ ارزش پرتفوی سهام عدالت حدود 800 همت است. افشین جاوید کارشناس بازار سرمایه، می‌گوید، سهام عدالت آنقدر مهم است که اگر فردی فقط یک سیت هیات مدیره را بگیرد، می‌تواند درباره 2 هزار همت تصمیم‌گیری کند.

هر سیت هیات مدیره سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟ چرا سهام عدالت مهم است؟ ارزش پرتفوی سهام عدالت حدود 800 همت است. افشین جاوید کارشناس بازار سرمایه، می‌گوید، سهام عدالت آنقدر مهم است که اگر فردی فقط یک سیت هیات مدیره را بگیرد، می‌تواند درباره 2 هزار همت تصمیم‌گیری کند.  او از اهمیت سهام عدالت می‌گوید. 


بازنشر از : آخرین خبر

اکو ایران/ هر سیت هیات مدیره سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟ چرا سهام عدالت مهم است؟ ارزش پرتفوی سهام عدالت حدود 800 همت است. افشین جاوید کارشناس بازار سرمایه، می‌گوید، سهام عدالت آنقدر مهم است که اگر فردی فقط یک سیت هیات مدیره را بگیرد، می‌تواند درباره 2 هزار همت تصمیم‌گیری کند.