1401\08\07 22:52:13


هر که دهکش بیش وامش بیشتر!

فرهیختگان/ نتایج مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد شبکه بانکی ایران به‌عنوان نقش‌آفرین اصلی خدمات پولی و مالی نتوانسته در حد مطلوبی نیاز خانوارها به منابع مالی را پاسخ دهد. برای مثال تعداد افرادی که در دهک دهم (پردرآمدترین) قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند ۴.

فرهیختگان/ نتایج مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد شبکه بانکی ایران به‌عنوان نقش‌آفرین اصلی خدمات پولی و مالی نتوانسته در حد مطلوبی نیاز خانوارها به منابع مالی را پاسخ دهد. برای مثال تعداد افرادی که در دهک دهم (پردرآمدترین) قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند ۴.۵ برابر تعداد افرادی است که در دهک یک (کم‌درآمدترین) قرار دارند. به‌عبارتی هرچه دهک خانوار افزایش یافته و دارای وضعیت درآمدی بهتری می‌شود شانس دریافت تسهیلات برای آن دهک نیز افزایش می‌یابد.
بازنشر از : آخرین خبر