آخرین خبر/ همتی رئیس اسبق بانک مرکزی با انتشار توئیتی به گواهی سپرده نفتی توسط دولت واکنش نشان داد. عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی با توئیتی در فضای مجازی به انتشار اوراق گوا

1401\12\23 15:16:20


واکنش همتی به گواهی سپرده نفتی در بورس

آخرین خبر/ همتی رئیس اسبق بانک مرکزی با انتشار توئیتی به گواهی سپرده نفتی توسط دولت واکنش نشان داد. عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی با توئیتی در فضای مجازی به انتشار اوراق گواهی سپرده نفتی توسط دولت واکنش نشان داد و گفت: فارغ از اینکه باید مراقبت شود که موجب رانت نگردد، چرا در سال 99 که این طرح برای کنترل نقدینگی و انتظارات تورمی تهیه شد، مانع تحقق آن شدند؟

همتی رئیس اسبق بانک مرکزی با انتشار توئیتی به گواهی سپرده نفتی توسط دولت واکنش نشان داد.عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی با توئیتی در فضای مجازی به انتشار اوراق گواهی سپرده نفتی توسط دولت واکنش نشان داد و گفت: فارغ از اینکه باید مراقبت شود که موجب رانت نگردد، چرا در سال 99 که این طرح برای کنترل نقدینگی و انتظارات تورمی تهیه شد، مانع تحقق آن شدند؟ بازار


بازنشر از : آخرین خبر

آخرین خبر/ همتی رئیس اسبق بانک مرکزی با انتشار توئیتی به گواهی سپرده نفتی توسط دولت واکنش نشان داد. عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی با توئیتی در فضای مجازی به انتشار اوراق گواهی سپرده نفتی توسط دولت واکنش نشان داد و گفت: فارغ از اینکه باید مراقبت شود که موجب رانت نگردد، چرا در سال 99 که این طرح برای کنترل نقدینگی و انتظارات تورمی تهیه شد، مانع تحقق آن شدند؟


برق و روشنایی لاله زار