مهران محمدی امین

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشت: بار کج تخریبها و کارشکنی های غیرمنصفانه با این ترفندهای کهنه به جایی نخواهد رسید.

1401\08\07 19:42:17


وزیر صمت استعفا کرد؟

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشت: بار کج تخریبها و کارشکنی های غیرمنصفانه با این ترفندهای کهنه به جایی نخواهد رسید.

محمدجواد حاجی حسینی نوشت:

تولید شایعات مستمر این روزها در خصوص استعفای وزیر صمت به علت ترس بدخواهان از تعاملات فنی و کارشناسی بین دولت مردمی و مجلس_انقلابی است.

بار کج تخریب ها و کارشکنی های غیرمنصفانه با این ترفندهای کهنه به جایی نخواهد رسید.

وزیر صمت استعفا کرد؟

.

.


بازنشر از : منبع: خبر آنلای