1401\05\30 09:11:54


پالایش یکم و دارا یکم به کجا رسید؟

اعتماد/ عشقی، رئیس سازمان بورس گفت: اساسنامه دو صندوق پالایش یکم و دارایکم باید به هیات دولت برود و امیدواریم طی یک تا دو هفته آینده اصلاح و تصویب شود. پالایش یکم ۲۵ درصد زیر قیمت خرید است و امیدواریم با اصلاح قیمت شرایط مطلوب شود و  این دو صندوق در بازار روان باشند.

عشقی، رئیس سازمان بورس گفت: اساسنامه دو صندوق پالایش یکم و دارایکم باید به هیات دولت برود و امیدواریم طی یک تا دو هفته آینده اصلاح و تصویب شود. پالایش یکم ۲۵ درصد زیر قیمت خرید است و امیدواریم با اصلاح قیمت شرایط مطلوب شود و  این دو صندوق در بازار روان باشند.
بازنشر از : آخرین خبر