پژمانفر: قیمت امروز ارز واقعی نیست خبرگزاری دانشجو/ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: امیدواریم بانک مرکزی بتواند قیمت ارز را به قیمت واقعی خود برگرداند. بانک مرکزی نیازهای امروز به

1401\11\09 15:50:05


پژمانفر: قیمت امروز ارز واقعی نیست

خبرگزاری دانشجو/ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: امیدواریم بانک مرکزی بتواند قیمت ارز را به قیمت واقعی خود برگرداند. بانک مرکزی نیازهای امروز به ارز در رابطه با درمان، دانشجویان و ارز مسافرتی را جواب بدهد.

خبرگزاری دانشجو/ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: امیدواریم بانک مرکزی بتواند قیمت ارز را به قیمت واقعی خود برگرداند.

بانک مرکزی نیازهای امروز به ارز در رابطه با درمان، دانشجویان و ارز مسافرتی را جواب بدهد.


بازنشر از : آخرین خبر

خبرگزاری دانشجو/ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: امیدواریم بانک مرکزی بتواند قیمت ارز را به قیمت واقعی خود برگرداند. بانک مرکزی نیازهای امروز به ارز در رابطه با درمان، دانشجویان و ارز مسافرتی را جواب بدهد.


نمایندگی بوتان تهران