1401\06\23 16:42:07


کدام حساب‌ها، مشکوک به حساب تجاری است و مشمول مالیات می‌شود؟

خبرگزاری دانشجو/ رئیس سازمان امور مالیاتی درباره حساب های تجاری مشکوک توضیحاتی ارائه داد. داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و ساماندهی مودیان گفت: حساب‌هایی که در ماه بیش از ۱۰۰ واریزی داشته باشند، مشکوک به تجاری هستند؛ البته مبلغ واریزی‌ها باید مبلغ درشت و بالایی باشد.

خبرگزاری دانشجو/ رئیس سازمان امور مالیاتی درباره حساب های تجاری مشکوک توضیحاتی ارائه داد.داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و ساماندهی مودیان گفت: حساب‌هایی که در ماه بیش از ۱۰۰ واریزی داشته باشند، مشکوک به تجاری هستند؛ البته مبلغ واریزی‌ها باید مبلغ درشت و بالایی باشد. حد نصاب تعیین شده توسط بانک مرکزی میتوانست خیلی کمتر از ۱۰۰ واریزی باشد. مردم عادی که حساب تجاری ندارند به تعداد کمتر از انگشتان دست واریزی دارند و اگر بیشتر از این باشد مشخص است که حساب، حساب تجاری است.
بازنشر از : آخرین خبر

مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
تماس : 02144317857 - 09902990621
وب سایت مشاوره خدمات مالیاتی