باخموت زیر آتش سنگین روس‌ها  باشگاه خبرنگاران/ درحال حاضر مناطق باقی مانده باخموت زیر آتش سنگین روس‌ها قرار دارد. نیروهای اوکراینی هنوز مواضع خود را در منطقه لیتاکا حفظ کرده

1402\02\31 14:23:53


باخموت زیر آتش سنگین روس‌ها 

باشگاه خبرنگاران/ درحال حاضر مناطق باقی مانده باخموت زیر آتش سنگین روس‌ها قرار دارد. نیروهای اوکراینی هنوز مواضع خود را در منطقه لیتاکا حفظ کرده اند که پیش بینی می‌شود به زودی آن را هم از دست بدهند.

درحال حاضر مناطق باقی مانده باخموت زیر آتش سنگین روس‌ها قرار دارد.

نیروهای اوکراینی هنوز مواضع خود را در منطقه لیتاکا حفظ کرده اند که پیش بینی می‌شود به زودی آن را هم از دست بدهند.


بازنشر از : آخرین خبر

باشگاه خبرنگاران/ درحال حاضر مناطق باقی مانده باخموت زیر آتش سنگین روس‌ها قرار دارد. نیروهای اوکراینی هنوز مواضع خود را در منطقه لیتاکا حفظ کرده اند که پیش بینی می‌شود به زودی آن را هم از دست بدهند.