خبرگزاری دانشجو/ «سدیل نغنیه» دختر ۱۵ ساله فلسطینی که در حمله اخیر نظامیان رژیم صهیونیستی به «جنین» زخمی شده بود، به شهادت رسید. نغنیه در حالی که در حیاط ج

1402\03\31 19:13:15


مراسم تشییع دختر ۱۵ ساله فلسطینی که در حمله صهیونیست‌ها به شهادت رسید

خبرگزاری دانشجو/ «سدیل نغنیه» دختر ۱۵ ساله فلسطینی که در حمله اخیر نظامیان رژیم صهیونیستی به «جنین» زخمی شده بود، به شهادت رسید. نغنیه در حالی که در حیاط جلوی خانه‌اش در اردوگاه پناهندگان جنین بوده، از ناحیه سر مورد اصابت گلوله مستقیم قرار گرفته بود.

خبرگزاری دانشجو/ «سدیل نغنیه» دختر ۱۵ ساله فلسطینی که در حمله اخیر نظامیان رژیم صهیونیستی به «جنین» زخمی شده بود، به شهادت رسید.نغنیه در حالی که در حیاط جلوی خانه‌اش در اردوگاه پناهندگان جنین بوده، از ناحیه سر مورد اصابت گلوله مستقیم قرار گرفته بود.


بازنشر از : آخرین خبر

خبرگزاری دانشجو/ «سدیل نغنیه» دختر ۱۵ ساله فلسطینی که در حمله اخیر نظامیان رژیم صهیونیستی به «جنین» زخمی شده بود، به شهادت رسید. نغنیه در حالی که در حیاط جلوی خانه‌اش در اردوگاه پناهندگان جنین بوده، از ناحیه سر مورد اصابت گلوله مستقیم قرار گرفته بود.


قفسه فلزی - قفسه انبار