تسنیم/ نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی به راهپیمایان دروز که سعی در تصرف مقر پلیس اسراییل در جولان اشغالی را داشتند، یورش بردند. خبرها از بازداشت تعدادی از راهپیمایان به دست نیروهای پ

1402\03\31 22:38:40


مقر پلیس رژیم صهیونیستی در آستانه تصرف

تسنیم/ نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی به راهپیمایان دروز که سعی در تصرف مقر پلیس اسراییل در جولان اشغالی را داشتند، یورش بردند. خبرها از بازداشت تعدادی از راهپیمایان به دست نیروهای پلیس حکایت دارد.

نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی به راهپیمایان دروز که سعی در تصرف مقر پلیس اسراییل در جولان اشغالی را داشتند، یورش بردند.خبرها از بازداشت تعدادی از راهپیمایان به دست نیروهای پلیس حکایت دارد.


بازنشر از : آخرین خبر

تسنیم/ نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی به راهپیمایان دروز که سعی در تصرف مقر پلیس اسراییل در جولان اشغالی را داشتند، یورش بردند. خبرها از بازداشت تعدادی از راهپیمایان به دست نیروهای پلیس حکایت دارد.


نمایندگی بوتان تهران