1401\08\30 15:07:02


تجمع کودکان غزه در روز کودک علیه فجایع رژیم صهیونیستی

اعتماد/ فلسطینی ها در روز جهانی کودک که با تجمع کودکان فلسطینی نیز همراه بود، خواستار پایان دادن به حملات اسرائیل علیه کودکان فلسطینی و محاکمه ارتش اشغالگر برای اطمینان از توقف جنایات شدند. بازداشت یکی از نگرانی‌های اصلی برای کودکان فلسطینی است به طوری که رژیم صهیونیستی حدود 10 هزار کودک را از سال 2005 بازداشت کرده  و 40 کودک را از ابتدای سال تاکنون به شهادت رسانده است.

فلسطینی ها در روز جهانی کودک که با تجمع کودکان فلسطینی نیز همراه بود، خواستار پایان دادن به حملات اسرائیل علیه کودکان فلسطینی و محاکمه ارتش اشغالگر برای اطمینان از توقف جنایات شدند.بازداشت یکی از نگرانی‌های اصلی برای کودکان فلسطینی است به طوری که رژیم صهیونیستی حدود 10 هزار کودک را از سال 2005 بازداشت کرده  و 40 کودک را از ابتدای سال تاکنون به شهادت رسانده است.
بازنشر از : آخرین خبر