مهران محمدی امین

آخرین خبر/ ویدیویی از برخورر برخی از تماشاگران فوتبال در جام جهانی قطر با خبرنگاران صهیونیست منتشر شده که نشان می‌دهد گروهی از آن‌ها جلوی خبرنگار یکی از شبکه‌های تل

1401\08\30 23:48:02


فریاد «اسرائیلی برو بیرون» در حاشیه جام جهانی قطر

آخرین خبر/ ویدیویی از برخورر برخی از تماشاگران فوتبال در جام جهانی قطر با خبرنگاران صهیونیست منتشر شده که نشان می‌دهد گروهی از آن‌ها جلوی خبرنگار یکی از شبکه‌های تلویزیونی رژیم صهیونیستی در دوحه فریاد می‌زنند: اسرائیلی برو بیرون. .

ویدیویی از برخورر برخی از تماشاگران فوتبال در جام جهانی قطر با خبرنگاران صهیونیست منتشر شده که نشان می‌دهد گروهی از آن‌ها جلوی خبرنگار یکی از شبکه‌های تلویزیونی رژیم صهیونیستی در دوحه فریاد می‌زنند: اسرائیلی برو بیرون.

.


بازنشر از : آخرین خبر