سبد معیشت کارگران به 13 میلیون و 90 هزار تومان تغییر کرد مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : شنبه, 27 اسفند 1401 18:16 سبد معیشت کارگران به 13 میلیون و 90

1401\12\28 03:59:52


سبد معیشت کارگران به 13 میلیون و 90 هزار تومان تغییر کرد

سبد معیشت کارگران به 13 میلیون و 90 هزار تومان تغییر کرد مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : شنبه, 27 اسفند 1401 18:16 سبد معیشت کارگران به 13 میلیون و 90 هزار تومان تغییر کرد. به گزارش عصرایران، بنا به گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی رقم هزینه سبد معیشت کارگران به 13 میلیون و 90 هزار تومان تغییر کرده است

سبد معیشت کارگران به 13 میلیون و 90 هزار تومان تغییر کرد مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : شنبه, 27 اسفند 1401 18:16 سبد معیشت کارگران به 13 میلیون و 90 هزار تومان تغییر کرد. به گزارش عصرایران، بنا به گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی رقم هزینه سبد معیشت کارگران به 13 میلیون و 90 هزار تومان تغییر کرده است.   پیش تر در رسانه ها رقم 13 میلیون و 900 هزار تومان عنوان شده بود که این رقم صحیح نیست.    


بازنشر از : بیتوته

سبد معیشت کارگران به 13 میلیون و 90 هزار تومان تغییر کرد مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : شنبه, 27 اسفند 1401 18:16 سبد معیشت کارگران به 13 میلیون و 90 هزار تومان تغییر کرد. به گزارش عصرایران، بنا به گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی رقم هزینه سبد معیشت کارگران به 13 میلیون و 90 هزار تومان تغییر کرده است


چراغ استخری و چراغ مگنتی