رضا کیانیان: جشنواره فیلم فجر را تحریم نمی‌کنم یک بازیگر سینما و تلویزیون گفت: من جشنواره فیلم فجر را تحریم نمی‌کنم، برای گفت‌وگو در کشور هیچ وقت دیر نیست.

1401\11\09 18:04:15


رضا کیانیان: جشنواره فیلم فجر را تحریم نمی‌کنم

یک بازیگر سینما و تلویزیون گفت: من جشنواره فیلم فجر را تحریم نمی‌کنم، برای گفت‌وگو در کشور هیچ وقت دیر نیست.

رضا کیانیان در گفتگو با نشریه چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر اظهار داشت: از زمان دولت احمدی نژاد من بــه جشنواره نرفتم.

باید بگویم در دهه‌های قبل جشنواره‌های فیلم فجر، کیفیت بهتری داشت و فیلم‌های بهتری تولید می‌شد.

از زمان احمدی نژاد جشنواره از رونق افتاد.

 

من جشنواره فجر را تحریم نمی‌کنم

این بازیگر سینما و تلویزیون متذکر شد: من جشنواره را تحریم نمی‌کنـم.

مثـل دوران ۸۸ کـه تلویزیـون را تحریم نکردم.

چــون تلویزیون برای ماست و آن را تحریم نمی‌کنم.

مـن بـه تلویزیون می‌گفتم اگـر برنامه زنـده داشـته باشید می‌آیـم.

کیانیان اضافه کرد: مـن جشنواره فیلم فجـر را تحریم نمی‌کنم و معتقدم بایـد بگـذارم کسـانی کـه به جشـنواره اعتقـاد دارند، آن را برگزار کنند.

برخی نمی‌توانند مخالف خــود را تحمل کنند ولــی مــن می‌توانم مخالف خــود را تحمل کنم.

حتی اگر در قدرت باشم هـم میِ‌توانم مخالـف خود را تحمل کنـم.

 

 برای گفتگو در کشور هیچ وقـت دیر نیسـت

وی خاطرنشان کرد: مـن سالهاسـت جشـنواره نمی‌روم و ایـن بـه علـت مخالفـت بـا مدیـران و دولـت فعلی نیسـت.

آن‌هایی کــه ادعای آزادی دارند و تمریـن آزادی می‌کنند بایـد بگذارند مخالـف آنهـا هـم حـرف خـود را بزند.

اگـر بگذارنـد مخالـف حرف خــود را بزنــد، گفت‌وگو اتفاق می‌افتد.

همان چالشی کــه سال‌هاسـت در کشور ما فراموش شده...

برای گفتگو در کشور هیچ وقـت دیـر نیسـت.

بگذاریـد جشـنواره کار خـودش را بکند و بعـد آن را نقد کنید.

وی افزود: من زمان روحانی هـم بــه جشنواره نرفتم.

جشـنواره قبلا محل رفتن منتقدان مطرح بود و الان سال‌هاست کــه منتقدان مطرح در جشنواره حضور ندارند.

کیانیان همچنین درباره اولین حضور خود در جشنواره فیلم فجر هم گفت: فیلــم «آژانس شیشه‌ای» زمان دولت هاشمی رفسنجانی ساخته شـد و زمان آقای خاتمی نمایـش داده شـد.

فیلمی کـه هـم مـورد ستایش روزنامـه کیهـان بـه عنـوان منتهی الیـه جناح راسـت قـرار گرفت و هـم مورد تایید روزنامه هـای اصـلاح طلبی مثـل جامعـه و ...

همـه از ایـن فیلـم تعریـف می‌کردند و در مـورد کمتـر فیلمی ایـن اتفاق می‌افتد.

خود ما هم انتظار نداشتیم و حتی کارگردان فیلـم انتظار نداشت اینقـدر فیلمـش مورد استقبال طیف‌های مختلف قــرار بگیـرد.

در ایــن فیلم حاتمی کیا اجازه داد که نظراتم را دربـاره ایـن نقـش بگویم.

مـن در واقع هـم بازیگردان فیلم بـودم و هــم مشاور فیلمنامه.

 

حاسدان و ناقدان به حاتمی کیا گفتنـد «آژانــس شیشــه‌ای» فیلـم تـو نیسـت و فیلـم رضـا کیانیان اسـت!

کیانیان گفت: فیلمنامه‌ای کــه از یک نامه شــروع شد.

همان نامه کــه حاج کاظم بــه همسـرش فاطمـه نوشـت و کم کم رشـد کـرد و شـد فیلمنامه «آژانس شیشه ای».

مـن حـدود ۳۵ روز بـا بازیگـران تمرین کـردم.

در آن مـدت، در حیـن دوره تمرینـات، آخریـن تصحیحات فیلمنامـه بر روی آن انجام شـد.

اگـر فیلمنامـه‌ای را کـه چـاپ شـد، بـا فیلمی که ســاخته شــد، مقایسه کنیــد، متوجه تفاوت‌ها وظرائف می شوید.

مــن در طول ســاخت «آژانــس شیشه‌ای» در کنار حاتمی کیا بــودم و هــر روز نکاتــی را یــادآوری می‌کــردم چــون دسـتیارش بـودم.

او خیلـی بازتـر از حـال بـود و بـه پیشـنهاد‌ها گـوش می‌کـرد و البتـه متاسـفانه همـان هـم باعـث شـد تـا مـا از هــم جــدا بشــویم! بــه خاطــر اینکــه حاســدان و ناقــدان بــه ابراهیـم حاتمی کیـا گفتنـد کـه فیلـم «آژانــس شیشــه‌ای» فیلـم تـو نیسـت و فیلـم رضـا کیانیـان اسـت! متاسـفانه! مـن البتـه در همـه مصاحبه هـا میگفتـم کـه ایـن فیلـم، فیلـم آقـای حاتمی کیاست و من دستیار او بــودم، ولی آن کسانی که دوست نداشـتند ایـن همکاری ادامـه پیـدا کنـد، باعـث شـدند کـه ایـن همکاری ادامـه پیـدا نکنـد ولـی حاصـل خوبی داشـت.

در ایـن فیلـم هــم حـرف ایــن طـرف خــوب زده می‌شـد و هــم حـرف آن طـرف زده می‌شـد.

من به حاتمی کیا گفتم تــو به لحاظ عاطفـی می‌توانـی طرفـدار حـاج کاظـم باشـی ولـی بگـذار مـن بـه لحاظ عقلانی طرفـدار سلحشـور باشـم.


بازنشر از : منبع: شرق

یک بازیگر سینما و تلویزیون گفت: من جشنواره فیلم فجر را تحریم نمی‌کنم، برای گفت‌وگو در کشور هیچ وقت دیر نیست.


برق و روشنایی لاله زار